Нормативтік құжаттар

Құжаттың атауы Ескертпе
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің нормативтік құжаттары
1 Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы
қарау
2 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары қарау
3 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары қарау
4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары қарау
5 Білім беру ұйымдарына қашықтықтан оқытуды ұсыну жөніндегі талаптарды қарау
6 Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары қарау
7 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары қарау
ҚАЗАСТ-ЫНЫҢ ІШКІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРЫ 
46 Кеақ қазақ спорт және туризм академиясының менторлық туралы ережесі қарау
47 Кеақ қазақ спорт және туризм академиясының оқытушыларының ашық сабақ өткізу туралы ережесі қарау

 

Close