Нормативтік құжаттар

Құжаттың атауы Ескертпе
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің нормативтік құжаттары
1 Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы
қарау
2 Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары қарау
3 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары қарау
4 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидалары қарау
5 Білім беру ұйымдарына қашықтықтан оқытуды ұсыну жөніндегі талаптарды қарау
6 Мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидалары қарау
7 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары қарау
8 Педагог кәсіптік стандарт қарау
9 Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру пәндері циклінің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту туралы қарау
10 Білім беру ұйымдарында оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру қағидалары қарау
ҚАЗАСТ-ЫНЫҢ ІШКІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРЫ 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 Кәсіби практиканы ұйымдастрыу, өткізу және ұйымдарды тәжірибе базасын ретінде ретінде айқындау ережелері қарау 
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 Дуальды оқыту бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже қарау
45 Дипломдық жұмыстарды (жоба) орындау  және өңдеу бойынша нұсқаулық қарау
46 Кеақ қазақ спорт және туризм академиясының менторлық туралы ережесі қарау
47 Кеақ қазақ спорт және туризм академиясының оқытушыларының ашық сабақ өткізу туралы ережесі қарау
48 Пән бойынша оқу бағдарламасы (Силлабусы) Құрылымының макеті (Үлгісі) қарау

 

Close