Нормативтік құжаттар

ҚазСТА ішкі нормативтік құжаттарды ESG стандартары бойынша бөліп тарату

Стандарт

атауы

Ішкі нормативтік құжаттар

(құжатталған рәсімдер мен регламенттер)

1. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат 1. АС ҚазСТА 1/01-23 Академиялық саясат;
2. СбЖ ҚазСТА   1/ 02-23 ҚазСТА ішкі сапаны қамтамасыз ету бойынша нұсқаулықтар
3. Е ҚазСТА  3/40-23 Кадр саясаты туралы ереже
4. Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат
2. Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту 1. РӘС ҚазСТА 2/11-23 Оқу процесін жоспарлау
2. РӘС ҚазСТА 2/07-23 Білім алушылар үшін тәрбие жұмысы және әлеуметтік жағдайлар
3. Е ҚазСТА /09-23 PROGRAM LEADER GROUP туралы ереже;
4. Е ҚазСТА 3/10-23 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламасы туралы ереже
5. Е ҚазСТА 3/09-23 Әдістемелік нұсқаулар. Дипломдық жұмыстарды (жобаларды) орындау және ресімдеу бойынша басшылық
6. Е ҚазСТА 3/08-23 Оқу-әдістемелік кеңес туралы ереже
3. Студенттік орталықтандырылған оқыту, оқыту және бағалау 1. Е ҚазСТА 3/25-23  Академиялық ұтқырлық туралы ереже
2. Е ҚазСТА 3/21-23 Пәннің оқу бағдарламасы құрылымының макеті (үлгісі) (Силлабус)
3. Е ҚазСТА 3/02-23 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже
4. Е ҚазСТА 3/05-23 Жазбаша жұмыстарды плагиатқа тексеру туралы ереже
5. Е ҚазСТА 3/06-23 Жеке кестеге ауыстыру туралы ереже
4 Білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау 1. РӘС ҚазСТА 2/08-23 Кәсіби бағдар беру жұмысы Қараңыз
2. РӘС ҚазСТА 2/09-23 Контингентті қалыптастыру Қараңыз
5. РӘС ҚазСТА 2/18-23 Ғылыми-зерттеу жұмысы және халықаралық байланыс
6. РӘС ҚазСТА 2/19 Ж оғары оқу орнынан кейінгі білім
7. РӘС ҚазСТА 2/17-23 Түлектерді жұмысқа орналастыру
8. Е ҚазСТА 3/02-23 ҚазСТА ауыстыру және қайта қабылдау туралы ереже
9. Е ҚазСТА 3/03-23 Академиялық демалыс беру тәртібі туралы ереже
10. Е ҚазСТА 3/05-23 Жазбаша жұмыстарды плагиатқа тексеру туралы ереже
11. Е ҚазСТА 3/07-23 Жұмысқа орналастыру туралы ереже
12. Е ҚазСТА 3/01-23 ӘҚҚ білім беру бағдарламаларына ҚазСТА –на қабылдау қағидалары
13. Е ҚазСТА 3/12-23 ҚазСТА ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізу туралы ереже
14. Е ҚазСТА 3/13-23 Кәсіптік практиканы өткізуді ұйымдастыру қағидалары
15. Е ҚазСТА 3/14-23 Дипломдық жұмысты орындау туралы ереже
16. Е ҚазСТА 3/16-23 ПОҚ оқу жүктемесі туралы ереже
17. Е ҚазСТА 3/17-23 ҚазСТА дуалды оқыту туралы ереже
18. Е ҚазСТА 3/19-23  ҚазСТА КЕАҚ ПОҚ-ның  ашық сабағын өткізу туралы ереже
19. Е ҚазСТА 3/20-23 ҚазСТА КЕАҚ менторлығы туралы ереже
20. Е ҚазСТА 3/22-23 ҚазСТА өзіндік үлгідегі дипломы туралы ереже
21. Е ҚазСТА 3/52-23 Жазғы семестрді ұйымдастыру туралы ереже
22. ЖН ҚазСТА 3/03-23 Бакалавриат студенттері үшін ағымдағы, межелік бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау білімін бақылауды жүргізу туралы нұсқаулық Қараңыз
23. Е ҚазСТА 3/32-23 Монографияны басып шығару талаптары мен тәртібі
24. ЖН ҚазСТА 3/57-23 Оқу процесін ұйымдастыру үшін бейне лекцияларды әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар
25. Е ҚазСТА 3/63-23 Ғылыми-техникалық кеңес туралы ереже
26. Е ҚазСТА 3/60-Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу, курстан кейінгі қызметін сүйемелдеуді жүзеге асыру туралы ереже
27. Е ҚазСТА 3/49-23  ПОҚ және қызметкерлердің біліктілігін арттыру туралы ереже
28. Е ҚазСТА 3/15-23 Әдістемелік нұсқауларды әзірлеуге ұсынымдар
29. Е ҚазСТА 3/71-23 Ресми және бейресми  білім берудің оқыту нәтижелерін мойындау туралы ереже
30. Е ҚазСТА 3-73-23 Магистрлік диссертацияны (жоба) қорғау және әдістемелік нұсқаулар мен ережесі
31. Е ҚазСТА 3/72-23 Жеке еңбек дауларын шешу бойынша келісім комиссиясының ережесі
5 Оқытушылар құрамы 1. РӘС ҚазСТА   2/04-23 Персоналды басқару Қараңыз
2. Е ҚазСТА 3/23-23 «Жылдың үздік оқытушысы» конкурсының ережесі
3. Е ҚазСТА 3/24-23 «Жылдың үздік жас оқытушысы» конкурсының ережесі
4. Е ҚазСТА 3/37-23 Үздік тәлімгер – жаттықтырушы ережесі
5. Е ҚазСТА 3/38-23 Жылдың үздік эдвайзері ережесі
6. Е ҚазСТА 3/41-23 Тәртіптік комиссия туралы ереже
7. Е ҚазСТА 3/42-23 ПОҚ-на конкурстық алмастыру қағидалары
8. Е ҚазСТА 3/30-23 Корпоративтік этика кодексі
9. Е ҚазСТА 3/44-23 Ішкі еңбек тәртібі қағидалары
10. Е ҚазСТА 3/48-23 ПОҚ және оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары туралы ереже.
11. Е ҚазСТА 3/50-23 Қызметкерлерге еңбекақы төлеу, сыйлықақы беру және өзге де сыйақы беру шарттары туралы ереже
12. Е ҚазСТА 3/59-23 ПОҚ мен қызметкерлер арасындағы «Денсаулық» спартакиадасы туралы ереже
13. Е ҚазСТА 3/27-23 «А.С.Иванов атындағы үздік ғылыми-зерттеу жұмысы үшін» конкурсының ережесі
14. Е ҚазСТА 3/29-23 ПОҚ ғылыми-зерттеу жұмысы туралы ереже
15. Е ҚазСТА 3/31-23 Жас ғалымдар кеңесінің ережесі
16. Е ҚазСТА 3/56-23 ҒЗЖ туралы ереже
17. Е ҚазСТА 3/62-23 Ректордың грантына оқытушылар мен қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жобалары конкурсының ережесі
18. Е ҚазСТА 3/61-23  Ректордың грантына оқытушылар мен қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жобалары конкурсының ережесі
19. Е ҚазСТА 3/66-23 Дәріс өткізуге шетелдік ПОҚ тарту туралы ереже
20. Е ҚазСТА 3/69-23 ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушыларды уәждеу және ынталандыру туралы ереже
21. Е ҚазСТА 3/26-23 Үйлестіру-консультативтік ғылыми кеңесінің (КҚКО) ережесі
6 Оқу ресурстары және студенттерді қолдау жүйесі 1. РӘС ҚазСТА 2/02-23  Кітапхана Қараңыз 
2. РӘС ҚазСТА 2/07-23 Білім алушылардың әлеуметтік жағдайлары және  тәрбие жұмысы Қараңыз
3. РӘС ҚазСТА 2/05-23 Инфрақұрылымды басқару Қараңыз
4. РӘС ҚазСТА 2/06-23 Сатып алу Қараңыз
5. Е ҚазСТА 3/35-23 ҚазСТА «Жылдың үздік белсендісі» байқауының ережесі
6. Е ҚазСТА 3/36-23 Білім алушыларға арналған ішкі тәртіп
7. Е ҚазСТА 3/39-23 Үздік студент спортшы ережесі
8. Е ҚазСТА 3/46-23 ҚазСТА білім алушыларына жеңілдіктер беру туралы ереже
9. Е ҚазСТА 3/43-23 Комплаенс қызметі туралы ереже
10. Е ҚазСТА 3/51-23 Электрондық кітапхана ережесі
11. Е ҚазСТА 3/58-23 Кітапхананы пайдалану ережелері
12. Е ҚазСТА 3/33-23Уңбекті қорғау және техника қауыпсіздігі
13. Е ҚазСТА 3/53-23 Академияның консультациялық-психологиялық қызметі туралы ереже
14. Е ҚазСТА 3/11-23 Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларға жәрдемдесу туралы ереже
15. Е ҚазСТА 3/34-23 «Жылдың үздік студенті» конкурсының ережесі
16. Е ҚазСТА 3/54-23 Студенттердің ғылыми үйірмесі туралы ереже
17. Е ҚазСТА 3/55-23 Студенттік ғылыми кеңестің ережесі
18. Е ҚазСТА 3/56-23 ҒЗЖ туралы ереже
19. Е ҚазСТА 3/65-23 Харассментке төзбеушілік туралы ереже
20. Е ҚазСТА 3/04-23 Қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже
21. Е ҚазСТА 3/70-23 «Студенттер альянсы» студенттік өзін-өзі басқару органы туралы ереже
22. Е ҚазСТА 3/69-23 ПОҚ, қызметкерлер мен білім алушыларды уәждеу және ынталандыру туралы ереже
23. Е ҚазСТА 3/68-23 Шетелдік білім алушыларды бейімдеу туралы ереже
24. Е ҚазСТА 3/67-23 Коммерцияландыру және енгізу туралы ереже
25. Е ҚазСТА 3/28-23Магистрант  және студенттер арасында ғылыми-зерттеу конкурсы туралы ереже
7 Ақпараттарды басқару 1. РӘС ҚазСТА 2/01-23 Құжаттаманы басқару Қараңыз
2. РӘС ҚазСТА 2/03-23 Жазбаларды басқару Қараңыз
3. ЖН КазАСТ 3/01-23 Іс қағаздарын жүргізу
4. ЖН КазАСТ 3/02-23 Ішкі нормативтік құжаттаманы ресімдеу қағидалары
5. Е ҚазСТА 3/44-23 Ішкі еңбек тәртібі қағидалары
6. Е ҚазСТА 3/47-23 Қызметкерлердің дербес деректерін жинау, оқыту және қорғау туралы ереже
8 Жұртшылықты хабардар ету 7. Е ҚазСТА 3/45-23 ҚазСТА КЕАҚ-ның ресми ақпараттық  веб-сайты туралы ереже
9 Бағдарламалардың тұрақты мониторингі және мерзімді бағалау 1. РӘС ҚазСТА 2/15-23 Оқу процесінің сапасын бақылау
РӘС ҚазСТА 2/21-23 Ішкі тексерулер Қараңыз
РӘС ҚазСТА 2/20-23 Тауекелдікті басқару Қараңыз
РӘС ҚазСТА 2/23-23 Түзетуші әрекеттер Қараңыз
РӘС ҚазСТА 2/22-23 Сәйкессіздіктерді басқару Қараңыз
РӘС ҚазСТА 2/24-23 Басшылық тарапынан талдау Қараңыз
10 Мерзімді сыртқы сапаны қамтамасыз ету 1. Сапаны сыртқы бағалау рәсімін ұйымдастыру (институционалдық аккредиттеу);
2. Сапаны сыртқы бағалау рәсімін ұйымдастыру (мамандандырылған аккредиттеу)
3. ЖОО рейтингіне және БББ қатысу
Close