EBS DATA толық мәтіндік деректер базасына ену

Логотип IPR BOOKS

  • ЭКЖ IPRbooks– лицензиялықоқу және ғылыми әдебиетті, мерзімді басылымдарды, аудиокітаптарды, видеокурстарды, біздің оқу орнындағы оқу бағыттары бойыншажүзеге асатын онлайн тесттерді біріктіруші бірегей ресурс.

ЭКЖ IPRbooks ресурсы жап-жаңа ақпараттық технологиялар мен қажет мағлұматты алуға, семинарларға, түрлі сынақтар мен емтихандарға дайындалып, тиісті жобалар мен зерттеу жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік беретін әртүрлі бағыттарға арналған лицензиялық оқу әдебиетін біріктіреді. ЭКЖ IPRbooks-тің мұғалімдерге оқу жоспарын және РПД құрауға, сабақтарды өткізу мен дайындауда, әріптестерініңжаңа жарияланымдары жайлы ақпарат алуда пайдасы зор.

Ірі ресейлік толық мәтінді мәліметтер базасы болып табылатын электронды кітапханалар жүйесі IPRbooks қазір қолжетімді. (www.iprbookshop.ru).

 

9090909http://rmeb.kz (Казахстан)

Республикалық жоғары оқу орындары аралық электронды кітапхана (РЖЖОЭК) Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының кітапханаларының ақпараттық толық мәтінді ресурстарын біріктіреді. Сонымен қатар, РЖЖОЭКавторлық құқықты сақтай отырып, оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың, ғылыми, әдістемелік материалдардың және жарияланған мақалалардың толық мәтіндері ұсынылатын Қазақстандағы жоғары оқу орындарының электрондық кітапханаларына ақысыз және кең қол жетімділікті ұсынады.

40404040Polpred.com

БАҚ шолуы. (Ресей) Маңызды басылымдар мұрағаты қолмен жинақталады. Мәліметтер базасы рубрикатормен: 53 сала / 600 дереккөздер / 9 РФ-ның федералды округтері / 235 мемлекеттер мен территориялар / басты мәліметтер / 6000 бірінші тұлғалардың мақалалары мен сұхбаттары. Күн сайын мыңдаған жаңалықтар, орыс тіліндегі толық мәтіндер. 15 жыл аралығындағы ақпарат агенттіктері мен іскерлік бапасөздің миллиондаған таңдаулы сюжеттері. Word-қа экспорттау, сұрыптау. Сюжеттердің жеке жинақтары мен бетбелгілер кез келген пайдаланушы құрылғысынан қол жетімді. Интернет қызметтері сала және мемлекет бойынша. Polpred.com кітапхананың барлық компьютерлерінен және ішкі желіден ашық. Polpred.com бас бөліміндегі “Үйден байланыс” сілтемесі кітапхананың ip-адрестерінде ашық.

 
303030303030 Elsevier

жылсайынәлемдікбасылымдағығылымижурналмақалаларыныңтөрттенбіріншығаратындүниежүзіндегіірібаспаүйлердіңбірі. 1880 жылыАмстердамда (Нидерланды) құрылған, Ұлыбританияда, АҚШ-та, Бразилиядажәнебасқадамемлекеттердефилиалдарыбар. 1710 жылдарыжабылғанЭльзевиерлерескібаспаүйіментөтебайланыстаболмасада, бұндайатыосыбаспаүйденбастауалғандеседі. Elsevier жылсайын 250 мыңмақаладантұратын 2000-нан астамғылымижурналдардыбасыпшығарады. Бұлбаспаүйіне The Lancet, Cell (ағыл., орыс.) секілдітанымалжурналдар, Грейанатомиясыкітаптаржинағы, Science Direct интернет-порталы, Trends сериялары (ағыл., орыс.) және Current Opinion (ағыл., орыс.) сияқтышолужурналдарытиесілі. Компанияғылымимерзімдібасылымдардыңжәне Scopus дәйексөздерініңбазасынжүргізеді. Баспасөзмұрағатында 7 миллионғажуықбасылымдарсақталған.

Elsevier әлемнің 180 елдеріндегі 4500-дей ұйымдарменжоғарыоқуорындарынаөзмұрағатынакіругемүмкіндікбереді. Elsevier компаниясыныңжазылушыларыныңарасындаәлемдікғылыми-зерттеуорталықтары (жоғарыоқуорындары, кітапханалар, министрліктерменкеңселер), соныменқатарЕуропаның, АмериканыңжәнеАзияныңжекекорпорацияларыдабар. 30 миллионнанастамғалымдар, студенттер, әртүрлісаламамандарыныңосы баспасөзақпаратыналуғамүмкіндіктерібар Жылына 240 миллионғажуықмақалаларжүктеледі.

sciencedirect

 ScienceDirect (Нидерланды)
 

2500-тен астамжурналдаржәне “Эльзевир” баспасындағы 20 000-ға жуықкітаптартоптамасымен, соныменқатар, беделдіғылымиқауымдастықтарменжарияланғанкөптегенжурналдарментанысуғамүмкіндікбереотырып, ScienceDirectплатформасығылымның бар саласыныңәдебиетінжан-жақтықамтидыәріполитематикалықдеңгейдегіақпаратіздеудеғылыми, тәрбиелік, коммерциялықжәнкүкіметтікұйымдардыңқажеттіліктерінқанағаттандырады.

image267167508«Scopus»(SciVerse Scopus)(Нидерланды)

Библиографиялық және рефераттық деректер базасы және ғылыми басылымдарда жарияланған мақалалардың дәйексөздерін қадағалау құралы. 5 мыңдай баспагердің техникалық, медициналық және гуманитарлық ғылымдар бойынша 18 мың ғылыми баспа атауларын индекстейді. Деректер базасы ғылыми журналдарды, конференция мәліметтерін және сериялық кітап басылымдарын қайта есептеумен айналысады. Elsevier баспасөз корпорациясыScopus компаниясының иесі әрі өңдеушісі болып табылады. Деректер базасы тек веб-интерфейс арқылы жазылу шартынан кейін қолжетімді бола алады. Іздеу аппараты Scirus атты іздеу жүйесімен веб-парақшаларды және патентті деректер базасын іздеу мақсатында интеграцияланған.

69235-web_of_science_-_resurs_mnogih_vozmozhnostej

WebofScience (қысқартылыпWoS) – ғылыми мерзімді басылымдардағы рефераттық басылым және патент базасын, оның ішінде өзара дәйексөздеу базасын біріктіретін іздестіру платформасы. Thomson Reutersмедиакомпаниясы осы дәйексөздеу индексін 2008 жылдың сәуір айынан бастап жетілдіруде. WoSбілімнің барлық саласы бойынша ақпарат ұсынады, соның ішінде:

12 000-нен астамжурналдар,

120 000 әр қилы коференция мағлұматтары,

4 400-ден астам сайттар есептелінеді.

Әлемде ғылыми зерттеулердің тиімділік деңгейі бойынша мәселелердің көбісіWoS деректері негізінде шешімін табады. Scopus деректер базасы тезірек қарқын алып жатқанымен, WoS деректер базасы өз мұрағатының көлемдік үлесі, журналдарды тыңғылықты іріктеуі және соның салдарынан, журнал индексінің зор беделінің арқасында алдыңғы қатарды иемденуде.

 

WoSжүйесінде автор туралы мағлұмат, құжат және дереккөз атауы, автор рефераттары сынды библиографиялық мазмұны бар қажет элементтер кездеседі. Осылайша, WoS деректер базасында берілген авторды кім, қашан және қай жерде дәйексөздегенін оңайлықпен табуға болады.

logotype   100kitap.kz

Close