ТӘЖІРИБЕ

Қазақ спорт және туризм академиясының барлық мамандықтары бойынша кәсіптік тәжірибе, білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде кәсіпорындарды (ұйымдарды) айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы № 107 бұйрығы негізінде, сонымен қатар 2018-2019 оқу жылында МЖМБС бакалавриат, оқу жұмыс жоспарлары, академиялық күнтізбеге сәйкес білімгерлер төмендегідей практика түрлерінен өтті:

Дайындау деңгейі

Білім беру бағдарламалары

Бакалавриат 5В010800-Дене шынықтыру және спорт 5В090200-Туризм 5В091200- Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі
Магистратура 6М010800-Дене шынықтыру және спорт 6М090200-Туризм
Докторантура 6D010800-Дене шынықтыру және спорт 6D090200-Туризм

Close