Тақырып бойынша үздіксіз білім беру курстарына тіркелуге өтініш:”Бейімдік дене шынықтыру мен спорттың қазіргі жағдайы және даму болашағы”

По данным реквизитам вы можете оплатить за курсы.

НАО «Казахская академия спорта и туризма»

БИН 010 840 001 890

Банк АГФ АО «БанкЦентрКредит»

БИК KCJBKZKX

ИИК (KZТ) KZ 078 560 000 000 011 507

КБЕ 16

Адрес: РК , 050022, г.Алматы, пр.Абая 85

Тел: 8(727)292-07-56,бух 8(727)292-37-36

Close