ADMINISTRATION

THE PRESIDENT

671923659821375  Kairat Kairullinovich Zakiryanov

ACADEMIC COUNCIL

index Index of the Academic Council

The Vice President

6237856287365

Artykov Mars Ishenbaevich

Rector

65813658726

Zakiryanov Baurzhan Kairatovich.

Pro-rectors

572896927

Nurmuhanbetova Dinara Kenzheevna

25956247865

Eskaliev Mukhtar Zaynuldinovich

 

Close