ГУП-РУМС

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

sport_1

Туризм

13322433_l-1024x740

“Қазақ спорт және туризм академиясы” КЕАҚ базасында “Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау” және “Туризм” білім беру бағдарламалары тобы бойынша оқу-әдістемелік бірлестік өз қызметін “Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру Республикалық оқу-әдістемелік кеңесін құру туралы және бағыттар бойынша оқу-әдістемелік бірлестіктер кадрларды даярлау және олардың қызметі туралы ережені бекіту” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №562 бұйрығына сәйкес жүзеге асырады.

“Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау” білім беру бағдарламалар тобы бойынша ОӘБ құрамына: төраға – ҚазСТА Президенті К.К. Закирьянов, төраға орынбасары – оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор Д. К. Нұрмұханбетова, хатшы – Б. М. Конакбаев және дене шынықтыру және спорт саласы үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындарынан ОӘБ – ЖБТ мүшелері-өкілдері кіреді, жұмыс берушілер, шетелдік сарапшылар, стейкхолдерлер, ҚР ҒжЖБМ және ҚР ТСМ, ҰОК, ҚР этноспорт Ассоциациясының, ҚР спорт федерацияларының өкілдері, білім беру және спорт ұйымдарының өкілдері.

 “Туризм” білім беру бағдарламалар тобы бойынша: Академия төрағасы – ректоры Б. К. Закирьянов, төраға орынбасары-туризм факультетінің деканы А. Т. Агелеуова, туризм саласы үшін кадрлар даярлауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындарынан ОӘБ-ЖБТ мүшелері, жұмыс берушілер, шетелдік сарапшылар, стейкхолдерлер, сондай-ақ жұмыс беруші-Қазақстандық Туристік қауымдастық пен қазақстандық қауымдастықтың президенті қонақ үйлер мен мейрамханалар P. P. Шайкенова.

“Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау” және “Туризм” білім беру бағдарламалар тобы бойынша ОӘБ қызметінің негізгі бағыттары:

 – “Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау” және “Туризм” білім беру бағдарламалары тобы бойынша кадрлар даярлауды жүргізетін жоғары оқу орындарының оқу – әдістемелік жұмысын үйлестіру, еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру бағдарламаларының тізбесі бойынша ұсынымдар дайындау, жаңа білім беру бағдарламаларын ашу;

– РОӘК өтініші бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті бағдарламаларын жетілдіру бойынша ұсынымдар дайындау;

 – жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білім берудің білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту және жетілдіру бойынша ұсынымдар дайындау;

-жоғары оқу орындарының бакалаврларды, магистрлерді, PhD докторларын даярлау үшін нормативтік-әдістемелік және оқу құжаттамасымен қамтамасыз етілуін талқылау;

– жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының оқулықтармен және оқу құралдарымен қамтамасыз етілуіне мониторинг жүргізу;

 – дайындалған оқулықтарға, оқу құралдарына, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі және қосымша білімнің білім беру бағдарламаларына, әртүрлі деңгейдегі және әртүрлі мақсаттағы тест тапсырмаларына сараптама жүргізу, рецензиялау;

– жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру үшін оқу процесінде пайдалануға рұқсат етілген оқулықтардың, оқу құралдарының, оның ішінде Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғаргы білім министрлігінің, сондай-ақ оқу әдебиетінің, оқу-әдістемелік кешендер мен құралдардың тізбесін қалыптастыру жөнінде ұсынымдар енгізу;

– инновациялық білім беру технологияларын енгізу бойынша ұсынымдарды талқылау және дайындау, кредиттік және қашықтықтан оқыту технологияларын енгізу практикасына талдау жүргізу және қорыту;

–  көп тілді білім беруді, дуальды оқыту жүйесін енгізу бойынша озық тәжірибені тарату, оқу процесін жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу;

–  Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес жоғары оқу орындарында мемлекеттік тілді дамыту және енгізу бағдарламасын орындауға жәрдемдесу;

– білім беру сапасын бағалау және қамтамасыз ету жүйесінің келісілген әдістемелерін, стандарттарын, өлшемшарттарын, нұсқаулықтары әзірлеу мақсатында шетелдік жоғары оқу орындарының озық тәжірибесін зерделеу, қорыту және тарату;

 – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілер мен құжаттардың жобаларын әзірлеуге және сараптауға, сондай-ақ жоғары білім беру мәселелері бойынша конференциялар, семинарлар мен кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге қатысу.

 

Close