БУХГАЛТЕРИЯ

Бухгалтерия туралы ереже

КЕАҚ «Қазақ спорт және туризм академиясы»

 

Академия бухгалтериясы бөлім құқығындағы академияның құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Қазақ спорт және туризм академиясы бухгалтериясының қызметі Қазақстан Республикасының заңнамалық және регламенттеуші ережелері негізінде жүзеге асырылады және Академияның мүліктік және қаржылық жағдайы мен шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы академияның кірістері мен шығыстарын жоспарлау және білім беру және өзге де қызмет негізінде жасалатын деректердің бірыңғай жүйесін білдіреді.

Бухгалтерияның негізгі міндеттері академияның Қаржы – шаруашылық қызметін есепке алуды ұйымдастыру, Академия меншігінің сақталуына, ақша қаражаты мен материалдық құндылықтардың дұрыс жұмсалуына, үнемдеудің және шаруашылық есептеудің қатаң режимінің сақталуына бақылауды жүзеге асыру болып табылады.

Бухгалтерия штаттарын Академия Президенті бекітеді.

Бас бухгалтер академияның бухгалтерлік есебін ұйымдастыруды және материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының ұтымды пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз етеді.

Бас бухгалтерді тағайындау және босату кезінде істерді қабылдау және тапсыру бухгалтерлік есеп пен есептіліктің жай-күйі тексерілгеннен кейін актімен ресімделеді.

Бас бухгалтерге ақша қаражаты мен материалдық құндылықтар үшін тікелей материалдық жауапкершілікпен байланысты міндеттер жүктелмейді.

ҚазСТА-ның қаржыландыру көздері мемлекеттік білім беру тапсырысы, ақылы білім беру қызметтерін көрсетуден, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындаудан және т. б. түскен кірістер болып табылады.

Академия кірістерін қалыптастыру кезінде әрбір жеке міндетті шешуге бағытталған іс-шараларды қаржылық қамтамасыз ету үшін бөлінетін ресурстардың барлық аспектілері ескеріледі.

Бухгалтерия академияның бюджетін перспективалық және ағымдағы жоспарлауды жүзеге асырады, баға саясатын жүргізеді, Қаржы-шаруашылық қызметінің қорытындылары туралы есептерді жасайды және уәкілетті органға ұсынады, штаттық кестенің жобасын әзірлейді және басшылыққа бекітуге ұсынады, ҚазСТА-ның кірістері мен шығыстары сметасының орындалуына талдау жүргізеді.

Академияның бухгалтерлік есебі мен қаржылық есептілігі Академия Президенті бекіткен есеп саясатына сәйкес жүзеге асырылады, Есеп саясаты ҚЕСҰҰ талаптарына сәйкес әзірленеді және бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және қаржылық есептілікті жасау қағидаттарының, қағидаларының бірыңғай жиынтығын айқындайтын ішкі нормативтік құжат болып табылады.

Академиядағы бухгалтерлік есеп “1С бухгалтерия” электрондық сұранысымен 8.3 нұсқасы бойынша жүргізіледі, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келеді.

Қағаз және электрондық жеткізгіштердегі бастапқы бухгалтерлік құжаттарды бухгалтерия дербес әзірлейді, нысандарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдар бекітетін бухгалтерлік есеп тіркелімдерінде жинақталады және жүйеленеді.

Активтер мен міндеттемелердің сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік деректерінің дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында Академия активтер мен міндеттемелерді жылдық түгендеуді жүргізеді.

Қаржылық-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етудің негізгі бағыттары мемлекеттік тапсырыс бойынша және шарттық негізде оқитын студенттер санын арттыру есебінен академияның кіріс базасын нығайту болып табылады, бұл ҚазСТА бюджетінің кіріс бөлігінің жыл сайын кемінде 10% – ға өсуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, бухгалтерия Академияның негізгі емес қызметі бойынша кірістер түсімінің ұлғаюын бақылайды.

Бас бухгалтердің қалауы бойынша Бухгалтерия бөлімінің қызметкерлері біліктілік тексеру үшін аттестаттауға жіберілуі мүмкін.

Аттестаттаудан өтпеген жағдайда осы қызметкермен еңбек шарты бұзылады.

Академия бухгалтериясында бас бухгалтерден басқа

бас экономист, стипендия бойынша бухгалтер, материалдық топтың бухгалтері, есепші, салық бойынша бухгалтер, экономист, кассир жұмыс істейді.

Close